1. عنوان: روش اجرایی طریقه گزارش نتایج بحرانی
 2. هدف: اعلام گزارشاتی که ممکن است عدم اعلام آن به بیمار و یا پزشک موجب مشکلات عدیده ای برای بیمار و یا اطرافیان وی گردد.
 3. دامنه کاربرد: این روش اجرایی در تمامی بخش های فنی آزمایشگاه که نتایج آزمایشات را به دست می آورند کاربرد دارد.
 4. تعاریف:
  • محدوده بحرانی : Critical Value به نتیجه ای اطلاق میشود که گزارش فوری آن ممکن است تاثیر بسزایی در تفسیر و یا ماهیت تشخیص و یا پیشگیری از بیماری داشته باشد.
 5. شرح:

در آزمایشگاه مسئولیت گزارش به موفع نتایج بحرانی تمامی کارکنان شاغل در بخش های فنی میباشد.محدوده بحرانی در رابطه با تمامی تست های قابل انجام در آزمایشگاه بیان شده است  که در SOP ها ذکر شده است.تمامی کارکنان بخشهای فنی میبایست این محدوده ها را بدانند. جدول ضمیمه ذیل شامل محدوده بحرانی تستها در این آزمایشگاه میباشد.پس از اینکه فردی در آزمایشگاه متوجه شد  که نتیجه یک تست در محدوده بحران قرار دارد ، باید مساله را با مسئول فنی یا سوپروایزر مطرح نماید. مسئول فنی و یا سوپروایزر با تکرار آزمایش بر روی همان نمونه به صورت دوتایی و یا در کنار یک کنترل مناسب از نتیجه به دست آمده قبلی اطمینان حاصل نموده و مورد را پس از مقایسه با نتایج قبلی و همبستگی بالینی و تاریخچه بیمار بسته به مورد به پزشک ، بیمار و یا سیستم مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت غرب تهران سریعا اطلاع میدهد. گاهی نیاز است که شرایط زمان نمونه گیری از بیمار سوال شده و یا نمونه گیری مجدد انجام پذیرد .به هر حال علت و نتیجه تکرار نمونه در فرم مربوطه ثبت شود.

 • موارد مشمول گزارش فوری تلفنی :

فلج شل حاد ، وبا (التور) ، سرخک ، سندرم سرخجه مادرزادی ، دیفتری ، کزاز نوزادان ، مننِِِژیت ،آنفولانزا، پنومونی ، طاعون ، تیفوس ، تب زرد ، تب راجعه ، هرنوع حیوان گزیدگی ، بوتولیسم ، سیاه زخم تنفسی ، شیستوزومیازیس ، عوارض ایمنسازی ، هرنوع بیماری بثوری خونریزی دهنده ،مالاریا ، سیاه زخم تنفسی و سایر بیماریهای واگیر در صورت مشاهده افزایش موارد

 • موارد مشمول گزارش ماهیانه کتبی :

سل ، سیاه سرفه ، تیفوئید ، هپاتیتهای ویرال ، HIV+ ، بیماریهای آمیزشی ، مالاریا ، سالک و کالاآزار، تب مالت ، سیاه زخم جلدی ، کیست هیداتیک ، توکسوپلاسموز ، پدیکولوز ، کچلی و سایر بیماریهای قارچی، گال ، جذام ، کزاز بالغین  ، بیماریهای آمیزشی ، شیگلوز ، عفونتهای بیمارستانی و کلیه موارد مشمول گزارش فوری

 1. مراجع :
  • الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت ، قسمت مستند سازی ، دستورالعمل گزارش دهی
  • دستورالعمل گزارش بیماریهای واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت
  • Walach. Interpretation of Diagnostic Tests. 18th ed. Lippincott 2006 .pages 25-29
 2. مدارک مرتبط :
  • فرم مربوط به ثبت گزارش موارد بحرانی
 3. ضمائم
  • جداول مقادیر بحرانی در آزمایشگاه

 

جدول مقادیر بحرانی در آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی  کریم تهرانسر

High Low Hematology
>60%vol <20 vol% Hct
>20 gm/dl <7 gm /dl Hb
>1000000 /Cumm <50000 /Cumm Plt (Adults)
>1000000 /Cumm <20000 /Cumm Plt (Pediatrics)
>100 “ None aPTT
>30″ Or 3xControl Level None PT
>700 mg/dl <100 mg/dl Fibrinogen
>30000 /Cumm <2000 /Cumm WBC
Presence of blast cells , sickle cells , New diagnosis of leukemia, sickle cell anemia , aplastic crisis.

 

 

Positive test for fibrin spit products,protamine sulfate,high heparin level. Presence of tumor cells in bone marrow.

 

High Low Biochemistry
>40µmo/L None Ammonia
>200 U/L None Amylase
>75 mm Hg <20 mm Hg Arterial pco2
>7.59 U <7.10 U Arterial PH
None <40 mm Hg Arterial po2 (Adults)
92 mm Hg (SD=12) <37 mm Hg (SD=7) Arterial po2 (Newborn)
>40 mEq/L <10 mEq/L Bicarbonate
>20 mg/dl None Bilirubin , Total (Newborn)
>14 mg/dl <6.5 mg/dl Calcium
>40 mEq/L <11mEq/L Co2
>0.1µg/L None Cardiac Troponin T
>1.6 µg/L None Cardiac Troponin I
>115 mEq/L <80mEq/L Chloride
>3-5 x upper limit of Normal ( ULN) None CK
>5% or ≥10 µg/L None CK-MB
>5.0 mg/dl None Creatinine ( Except  dialysis patients)
>500 mg/dl <45mg/dL Glucose
>300 mg/dl <30 mg/dL Glucose (Newborn)
>4.7 mg/dl <1.0 mg/dL Magnesium
None <1.1 mg/dL Phosphorus
>6.2 mEq/L <2.8 mEq/L Potassim
>8.0 mEq/L <2.5 mEq/L Potassim (Newborn)
>160 mEq/L <120 mEq/L Sodium
>80 mg/dl 2 mg/dL BUN ( Except  dialysis patients)
 
 
High Low CSF
<80% Blood Level Glucose
Positive bacterial stain, antigen detection, culture or India ink preparation
>45 mg/dl None Protein total
>10 / cu mm None Presence of malignant cells or blasts or WBC in CSF or any other body fluids.
Microbiology
Psitive Blood culture
Psitive Gram Stain or culture from any sterile Site (any body fluid e.g., pleural, peritoneal, joint)
Positive acid-fast stain or culture from any site
Positive culture or isolate for corynebacterium diphtheriae,Cryptococcus neoformans,Bordetella Pertussis,Neisseria gonrrhoeae ( Only nongential sites) ,dimorphic fungi (Histoplasma,Coccidioides,Blastomyces,Paracoccidides)
Presence of organisms in peripheral blood smear or bone marrow (e.g., malaria, Babesia, microfilaria), heart valve, or other tissue (e.g., Heliobacter pylori)
Pneumocystis, fungi, or viral cytopathic changes in bronchial washings, brushings, or BAL
Any invasive organism in surgical pathology specimens
Positive antigen detection (e.g. Cryptococus, group B streptococci , haemophilus influenzae type B Neisseria meningitidis , Streptococcus pneumoniae)   
Stool Cuture Positive for Salonella,Campyobacter,Vibrio,or Yersinia or shigella
Urinalysis
Strongly positive test for glucose and ketone
Presence of reducing sugars in infants
Presence of pus, blood, or protein ≥2+
Presence of  pathological crystals (urate ,cystein ,leucine,tyrosine)
Serology
Incompatible cross match
Positive direct and indirect antiglobulin (coombs) test on routine specimens
Positive direct antiglobulin (Coombs) test on cord blood
Titers of singifacant RBC alloantibodies during pregnancy
Transfusion reaction workup showing incompatible unit of transfused blood
Failure to call within 72 hrs for RH Ig after possible or known exposure to RH- positive RBCs
Positive confirmed test for hepatitis , syphilis , acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) 
Increased blood antibody levels for infectious agents
Blood Levels Therapeutic Drugs
>150  µg/ml Acetaminophen
>20 µg/ml Carbamazepine
>50 µg/ml (Peak) Chloramphenicol
>35ng/ml Digitoxin
>2.5ng/ml Digoxin
>200 µg/ml Ethosuximide
>12 µg/ml Gentamicin
>400ng/ml Imipramine
>9 µg/ml Lidocaine
>2 mEq/l Lithium
>60 µg/ml Phenytoin
>24 µg/ml Primidone
>10 µg/ml Quinidine
>700 µg/ml Salicylate
>25 µg/ml Theophylline
>12 µg/ml  (Peak) Tobramycin
In addition the physician is promptly notified of any of the following:
>130 mg/dl Serum Glucose Fasting
>250 mg/dl Serum Glucose random
>300 mg/dl Serum Cholesterol
>9.0 mg/dl Serum Total protein
>10 µg/dL or increased free erythrocyte protoporphyrin (FEP). FEP ≥190 µg/dL is almost always due to lead intoxication. Blood Lead
Pus, blood or protein ≥ 2+ Urinalysis
>50000 CFU/ml of single organism Urine colony count/Culture
Heavy growth of pathogen Respiratory Culture
Variant lymphocytes , Plasma cells, organisms Peripheral blood smear
Inherited or Metabolic Disorders
Any chromosomal abnormalities
Any abnormal prenatal screen (e.g., maternal serum α-fetoproteins [AFP], unconjugated estriol, human chorionic gonadotropin [hCG], maternal serum Inhibin A, p-aminopropiophenone-A [PAPP-A], free β-hCG) – Triple marker
Any abnormal newborn spot test confirmed by MS/MS
Amniotic Fluid
Increased in hemolytic disease of newborn Bilirubin
<2.0 Lecithin/sphingomyelin ratio
Yellow, red, green, brown Color
Abnormal metabolites , Chromosomal abnormalities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست