بخش

نام آزمایش

روش انجام

نوع نمونه

شرایط نمونه

بیوشیمی Fasting Blood Sugar آنزیمی ـ کالیمتری سرم بیمار باید 12 ساعت ناشتا باشد.
Glucose(2hr.p.p) آنزیمی ـ کالیمتری سرم بیمار دقیقاً 2 ساعت پس از صرف صبحانه خونگیری شود.
Blood Glucose(4p.m) آنزیمی ـ کالیمتری سرم دقیقاً ساعت 4 بعداز ظهر خونگیری شود.
Blood Urea Nitro آنزیمی ـ کالیمتری سرم شرایط خاصی ندارد
Blood Glucose(5p.m) xylidylblue سرم دقیقاً راس ساعت 5 بعداز ظهر نمونه گیری شود.
Blood Sugar آنزیمی ـ کالیمتری سرم شرایط خاصی ندارد.
Creatinine ژافه سرم شرایط خاصی ندارد.
Uric Acid آنزیمی ـ pap سرم شرایط خاصی ندارد.
Cholestrol,total آنزیمی ـ کالیمتری سرم بیمار باید 12 ساعت ناشتا باشد
Triglycerides آنزیمی ـ کالیمتری سرم بیمار باید 12 ساعت ناشتا باشد
Calcium,Ca آرسنازول سرم بیمار ناشتا و صبح نمونه گیری شود بجز موارد اورژانسی
Phosphorus,P uvtest سرم بیمار ناشتا و صبح نمونه گیری شود.
یونیزه Ca ISE خون کامل هپارین دار سرنگ را هپارینه نموده و سپس چند مرتبه با سرنگ هوا کشیده خالی نمائید تا هپارین اضافی از سرنگ خارج شود .
Lactate ISE خون کامل هپارین دار سرنگ را هپارینه نموده و سپس چند مرتبه با سرنگ هوا کشیده خالی نمائید تا هپارین اضافی از سرنگ خارج شود .
Na الکترولیت آنالیزر سرم شرایط خاصی ندارد.
K الکترولیت آنالیزر سرم شرایط خاصی ندارد.
Li الکترولیت آنالیزر سرم شرایط خاصی ندارد.
Mg xylidylblue سرم شرایط خاصی ندارد.
Chloride(cl) کالریمتریEndpoint سرم شرایط خاصی ندارد.
Chloride(cl)(Urine) کالریمتریEndpoint ادرار شرایط خاصی ندارد.
GTT Blood Sugar آنزیمی ـ کالیمتری سرم پس از صرف گلوکزـ طبق دستور
Proteie Urine 24 h TCA ادرار تهیه ادرار طبق دستورالعمل
Cyclospurine test رادیو ایمونواسی خون کامل EDTAدار ناشتا
Cyclospurine 2 hours رادیو ایمونواسی خون کامل EDTAدار بیمار داروی خود را همراه صبحانه چرب مثل شیر مصرف کند.
Bilirubin(total) DCA سرم بیمار ناشتا باشد بجز موارد اورزانسی
Bilirubin(direct) DCA سرم بیمار ناشتا باشد بجز موارد اورزانسی
S.G.O.T(ALT) IFCC سرم ناشتا
S.G.P.T(AST) IFCC سرم ناشتا باشد و صبح نمونه گیری شود.
Phosphoatase Alkaline DGKC سرم ناشتا
CPK IFCC/DGKC سرم شرایط خاصی ندارد.
LDH DGKC سرم شرایط خاصی ندارد.
Porteine Electorophorsis الکتروفورز روی استات سلولز سرم شرایط خاصی ندارد.
Porteine ,total Biuret سرم شرایط خاصی ندارد.
Albumin,serum برم کروزول گرین سرم شرایط خاصی ندارد.
Iron Binding Capacity سرم ناشتا باشد وحتماً صبح نمونه گیری شود
Transferrin ایمونوتوربیدی متری سرم
Iron, Serum Fe Ferene سرم ناشتا باشد و حتماً صبح نمونه گیری شود
Amylase,serum آنزیمی فتومتری سرم شرایط خاصی ندارد.
H.D.L آنزیماتیک سرم بیمار 12 ساعت ناشتا باشد
L.D.L آنزیماتیک سرم بیمار 12 ساعت ناشتا باشد
V.L.D.L سرم
Rundom protein TCA ادرار شرایط خاصی ندارد.
Rundom Na الکترولیت آنالیزر ادرار شرایط خاصی ندارد.
Rundom K(Urine) الکترولیت آنالیزر ادرار شرایط خاصی ندارد
Calcium(24hrs urine) آرسنازول ادرار تهیه ادرار طبق دستورالعمل
Uric Acid(24hrs urine) آنزیمی ـpap ادرار تهیه ادرار طبق دستورالعمل
Creatinin(24hrs urine) ژافه ادرار تهیه ادرار طبق دستورالعمل
Sodium(24hrs urine) الکترولیت آنالیزر ادرار تهیه ادرار طبق دستورالعمل
Potassium(24hrs urine) الکترولیت آنالیزر ادرار تهیه ادرار طبق دستورالعمل
Bence Jones Proteine(Urine) حرارتی ادرار تهیه ادرار طبق دستورالعمل
Volum(24hrs urine) ـــ ادرار تهیه ادرار طبق دستورالعمل
بخش نام آزمایش روش انجام نوع نمونه شرایط نمونه
سرولوژی

 

Anti-Streptolysin O Titer خنثی سازی آنزیم سرم شرایط خاصی ندارد.
C-Reactive Protein آگلوتیناسیون لاتکس سرم شرایط خاصی ندارد.
R.A.Factor , RF latex آگلوتیناسیون لاتکس سرم شرایط خاصی ندارد.
Wright agglutination Test آگلوتیناسیون سرم شرایط خاصی ندارد.
Widal agglutination Test آگلوتیناسیون سرم شرایط خاصی ندارد.
VDRL فلوکولاسیون سرم شرایط خاصی ندارد.
Coombs Wright آگلوتیناسیون سرم شرایط خاصی ندارد.
2ME آگلوتیناسیون سرم شرایط خاصی ندارد.
Coombs Test ,direct آگلوتیناسیون سرم شرایط خاصی ندارد.
Coombs Test ,indirect آگلوتیناسیون سرم شرایط خاصی ندارد.
Anti Phosphlipid(IgM) آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Anti Cardiolipin(IgM) آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Anti- Hbs کمی لومینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
Anti- Hbc آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Anti- Hbe آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Endomesial-Ab آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Anti Phosphlipid(IgG) آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Anti Cardiolipin(IgG) آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Tuberculin test(PPD 48 hrs) داخل جلدی تست جلدی شرایط خاصی ندارد. پس از تزریق داخل جلدی PPD در صورت خارش محل از خاراندن محل خودداری شود.
Mono test آگلوتیناسیون سرم شرایط خاصی ندارد.
Cytomegalo viruse IgG کمی لومینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
Toxoplasma Antibody(IgG) کمی لومینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
Toxoplasma Antibody(IgM) کمی لومینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
ANA(Anti nuclear antibody) آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Immonoglobulin E آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Anti ds DNA آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
CEA کمی لومینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
Helycobacter Pylori(IgG) آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Helycobacter Pylori(IgM) آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Helycobacter Pylori(IgA) آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Anti-T.P.O آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Anti Gliadin(IgG) آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Anti Gliadin(IgA) آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
بخش نام آزمایش روش انجام نوع نمونه شرایط نمونه
هورمون شناسی

 

 

T4 کمی لو مینسانس سرم نمونه گیری صبح انجام شود.
T3Uptake(T3Up) کمی لو مینسانس سرم نمونه گیری صبح انجام شود.
T3 کمی لو مینسانس سرم نمونه گیری صبح انجام شود.
FTI کمی لو مینسانس سرم نمونه گیری صبح انجام شود.
T.S.H کمی لو مینسانس سرم نمونه گیری صبح انجام شود.
F.S.H کمی لو مینسانس سرم ناشتایی نیاز ندارد طبق دستور پزشک
L.H کمی لو مینسانس سرم ناشتایی نیاز ندارد طبق دستور پزشک
Prolactin کمی لو مینسانس سرم بیمار حتماً ناشتا باشد 3 ساعت قبل از نمونه گیری از خواب بیدار شود ولی فعالیت بدنی نداشته باشد.
Stradiol, Serum کمی لو مینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
Progesterone کمی لو مینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
Testosterone,RIA کمی لو مینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
Ferritin,serum کمی لو مینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
17OH-Progesterone کمی لو مینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
Cortisol, 8.AM کمی لو مینسانس سرم بیمار ناشتا باشد و راس ساعت 8 صبح نمونه گیری شود.
Cortisol, 5.PM کمی لو مینسانس سرم بیمار ناشتا باشد و راس ساعت 5 بعد ازظهر نمونه گیری شود.
DHEA SO4 رادیو ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
F.T4, serum کمی لو مینسانس سرم نمونه گیری صبح انجام شود.
CA15-3 serum کمی لو مینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
F.T3, serum کمی لو مینسانس سرم نمونه گیری صبح انجام شود.
BETA HCG ,serum کمی لو مینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
Folic Acid کمی لو مینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
Vitamin B12 کمی لو مینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
Trponin-1 کمی لو مینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
Urinary Cortisol کمی لو مینسانس ادرار طبق دستورالعمت ادرار 24 ساعته تهیه شود.
Intact-PTH رادیوایمونواسی سرم بیمار ناشتا باشد.
Prostatic Specific Antigen کمی لو مینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
CA-125 Serume کمی لو مینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
Brucella IgG آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Brucella IgM آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Digoxin آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
HBS Ag کمی لو مینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
HCV کمی لو مینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
H.I.V کمی لو مینسانس سرم شرایط خاصی ندارد.
Hbe Ag آنزیم ایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
AFP رادیوایمونواسی سرم شرایط خاصی ندارد.
Calcitonin Serum,Plasma رادیوایمونواسی پلاسما هپارین دار بیمار 12 ساعت ناشتا باشد و بهتر است نمونه گیری در صبح انجام شود.
Gamma Glutamyl Transferase,Serum Endpoint سرم شرایط خاصی ندارد.
Homocystein Hplc پلاسما سیترات دار بیمار 12 ساعت ناشتا باشد و بهتر است نمونه گیری در صبح انجام شود.
Renin رادیوایمونواسی پلاسما سیترات دار طبق دستور و بهتر است نمونه گیری در صبح انجام شود.
Urine Analaysis ماکروسکوپی-میکروسکوپی-بیوشیمی ادرار ادرار صبح بهتر است ولی بقیه ساعات هم اشکال ندارد.
Stone Analaysis بیوشیمی سنگ شرایط خاصی ندارد.
Complete Blood Count سل کانتر خون کامل EDTA دار شرایط خاصی ندارد.
Hemoglobin کالیمتری Endpoint خون کامل EDTA دار شرایط خاصی ندارد.
Hematocrit اتوماتیک سل کانتر خون کامل EDTA دار شرایط خاصی ندارد.
Platelets خون کامل EDTA دار شرایط خاصی ندارد.
Rticulocytes کریزل بلو خون کامل EDTA دار شرایط خاصی ندارد.
ESR 1st hr وسترگرین خون کامل سیترات دار شرایط خاصی ندارد.
Bleeding time,BT انعقادی سرم شرایط خاصی ندارد.
Clotting time,CT انعقادی شرایط خاصی ندارد.
PT,Patient time Coaglumrtric پلاسما سیترات دار شرایط خاصی ندارد.
INR شرایط خاصی ندارد.
PTT,Patient time Coaglumrtric پلاسما سیترات دار شرایط خاصی ندارد.
R.D.W
Malaria لام خون محیطی خون از نوک انگشت شرایط خاصی ندارد.
لام خون محیطی جهت ارسال خون کامل EDTA دار شرایط خاصی ندارد.
Hemoglobin Electerophoresis الکتروفورز خون کامل EDTA دار شرایط خاصی ندارد.
HbA1C کروماتوگرافی تعویض یونی خون کامل EDTA دار شرایط خاصی ندارد.
Blood group آگلوتیناسیون خون کامل EDTA دار شرایط خاصی ندارد.
Seminal Fluid ماکروسکوپی- میکروسکوپی اسپرم بیمار 3 تا 5 روز نزدیکی نکرده باشد و نمونه از طریق خود ارضایی تهیه شود نمونه سریعا پس از تهیه به انکوباتور منتقل شود.
Urine Culure & Sensitivity Streak method ادرار بهترین نمونه ادرار وسط ادرار می باشد و بهترین زمان صبح بیمار می باشد.
Stool Culure & Sensitivity Streak method مدفوع شرایط خاصی ندارد.

 

Sputum Culure & Sensitivity Streak method خلط 1- بیمار یک شب پیش از جمع آوری خلط مایعات مصرف کند این کار به تولید خلط کمک می کند.

2- قبل از تهیه خلط بیمار مسواک بزند و آب غرغره کند تا تعدادی باکتری های آلوده حلق و دهان کاهش یابد.

3- بیمار سه نوبت نفس عمیق کشیده و سپس یک سرفه عمیق کرده و خلط را در ظرف جمع آوری کند.

4- بزاق و آب دهان برای کشت ارزشی ندارد.

Wound Discharge,Direct Smear Streak method ترشح زخم
Wound Discharge,C&S. Streak method ترشح زخم
Semen Culure & Sensitivity Streak method Semen
Blood Culure & Sensitivity monophasic خون کامل
Scotch test چسب اسکاچ نوار چسب اسکاچ بیمار قبل از رفتن به دستشویی و بدون تمیز کردن ناحیه مقعد اقدامات زیر را انجام دهد.در حدود 4 سانتی متر نوار چسب شیشه ای را روی مقعد بیمار چسبانده و پس از تماس نوار چسب با ناحیه مقعد نوار چسب را برداشته و روی لام شیشه ای بچسبانید و به آزمایشگاه تحویل دهید.
Stool examination(x1) لام مستقیم شرایط خاصی ندارد.
Stool examination(x2) لام مستقیم شرایط خاصی ندارد.
Stool examination(x3) لام مستقیم شرایط خاصی ندارد.
Occuit Blood(x1) ارتو تو لوئیدن شرایط خاصی ندارد.
Occuit Blood(x2) ارتو تو لوئیدن شرایط خاصی ندارد.
Occuit Blood(x3) ارتو تو لوئیدن شرایط خاصی ندارد.
Lieshmanian body گسترش از زخم
Stool ex (WBC&RBC) مدفوع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست