CBC : معمولاً آزمایش های هماتولوژی شامل اجزای زیر است:

Hb, Hct, RBC count, WBC count, platelet, 5 MCV, 6 MCH, 7 MCHC, 8 RDW
بحث ما بیشتر در خصوص تفسیر پارامترها و ایندکس‌های هماتولوژی است چون اغلب همکاران با شمارش RBC و WBC میزان هموگلوبین و هماتوکریت آشنا هستند، لذا از MCV آغاز می‌نمائیم.

MCV : عبارت است از حجم متوسط گلبول‌های قرمز.
میزان طبیعی MCV = fl 96-80 اســـــــــــت fl] ( femtoliter ) واحــــــد سنجش MCV بوده و معادل lit 15- 10 است .
نحوه اندازه‌گیری MCV : دستگاههای هماتولوژی حجم تعداد زیادی از RBC ها را اندازه‌گیری کرده و میانگین آنها را محاسبه می‌‌نمایند.
تفسیر: با استفاده از MCV می‌توانیم گلبول‌های قرمز را از نظر حجم در سه گروه Normocyte ، Microcyte و Macrocyte قرار دهیم. RBC های محـــــــــــدودة fl 96-80 = Normocyte هستند، بالای 100 ماکروسیت و زیر 80 میکروسیت هستند.
• برای اینکه بتوانیم MCV را درست تفسیر کنیم باید تغییرات آن را در دوره‌های مختلف زندگی بدانیم:
در بدو تولد MCV معادل fl 118-103 است، سپس به موازات رشد کودک MCV کاهش می‌یابد و در یک‌سالگی به کمترین حد خود می‌رسد و میزان آن به fl 8 ± 78 می‌رسد.
نکته: باید بدانیم که ایندکس های خونی در هر شخصی ثابت است و تغییراتش نباید از 1 ± تجاوز کند مثلاً اگر MCV فردی fl 85 است، با آزمایش‌های متعدد باید بین fl 86-84 باشد و اگر فرضاً میزان آن 75 شود باید همه چیز مجدداً بررسی شود، با استفاده از فـــــــــــرمول DF 1 و Mentzen index در مطب می‌توان از MCV برای تشخیص فقر آهن از تالاسمی استفاده کرد.
*اگر DF منفی بود تالاسمی و اگر مثبت بود فقر آهن است.
DF=MCV-RBC-(5 × Hb)-3.4
MI= MCV/RBC
• اگر MI زیر عدد 13 باشد تالاسمی و اگر بالای عدد 13 باشد فقر آهن است.
MCV معدل اندازه RBC را به ما نشان می‌دهد؛ یعنی ممکن است اگر MCV فردی مثلاً fl 80 باشد، RBC کوچک، بزرگ، یا نرمال داشته باشیم ؛حال چه فاکتوری می‌تواند به ما نشان بدهد که چه میزان RBC های کوچک یا بزرگ داریم، این فاکتور RDW نام دارد.

RDW در واقع دامنه پراکندگی حجم RBC ها را به ما نشان می‌دهد.
مثال: در دو گروه درسی نمرة چهار دانشجو عبارتند از 20-20 و 0و 0و در گروه دیگر 10-10-10-10 است معدل هر دو گروه 10 است همان چیزی که MCV به ما نشان می‌دهد. اما گروه اول و دوم با هم خیلی فرق دارند ما با S.D یا انحراف معیار می‌توانیم تفاوت این دو را کشف کنیم. در گروه دوم انحراف معیار صفر و در گروه اول انحراف معیار 10 است. بنابراین MCV معدل را به ما می‌گوید ولی RDW انحراف معیار را به ما اعلام می کند. در دستگاه‌های اتوماتیک این انحراف معیار حجم به صورت درصدی از میانگین بیان می‌شود و همانطور که می‌دانیم بیان انحراف معیار بصورت درصدی از میانگین را Coefficient of Variation می‌گویند که عبارت است از 100 × CV= RDW= SD/MCV لذا RDW که دستگاه آنرا بصورت CV محاسبه می‌کند، نشان می‌‌دهد که چقدر پراکندگی از نظر حجم RBC ها وجود دارد. به عبارت دیگر RDW معیاری است برای Anisocytosis .
تفسیر RDW
RDW بطور نرمال زیر 15% است، هرگاه میزان آن بالا رود نشان دهنده آنیزوسیتوز 1 است.
وقتی در جواب بیمار ( Report sheet ) هیپوکروم میکروسیتیک آنمی وجود داشته باشد، دو تشخیص افتراقی داریم :
• 1. آنمی فقر آهن
• 2. تالاسمی مینور
حال اگر RDW بالا باشد (بیشتر از 15%)، به نفع فقر آهن و اگر پایین باشد به نفع تالاسمی مینور است.
در برخی مقالات RDW بالا بعنوان یک اخطار اولیه است برای شروع یک آنمی فقر آهن.
اگر RDW بین 18-15% باشد، آنیزوسیتوز 1 + است.
اگر RDW بین 22-18% باشد، آنیزوسیتوز 2 + است.
اگر RDW بیش از 22% باشد، آنیزوسیتوز 3 + است.
• حال اگر MCV بالا باشد و RDW هم بالا باشد یعنی اینکه : 1) RBC ها ماکروسیتیک هستند 2) اختلاف در اندازه‌ها هست. چه تشخیص افتراقی مطرح می‌شود؟ جواب: آنمی مگالوبلاستیک.
• حال اگر MCV بالا ولی RDW طبیعی بود، یعنی اینکه:
1) RBC ها ماکروسیتیک هستند
2) اختلاف در اندازه ندارند. چه تشخیص‌های افتراقی مطرح می‌شود؟
Aplastic anemia
Anemia of liver dix
Mean Cell Hemoglobin : MCH
میانگین میزان RBC Hb ها را نشان می‌دهد.
میزان نرمال: 27-31 pg (Pico gram=10 -12 gr)
( HDW ) 1 :
(دامنه پراکندگی هموگلوبین RBC ها و یا انحراف معیار Hb ) .
میزان نرمال :HDV 3.4
اگر در فردی HDW کمتر از 4/3شد، یعنی RBC ها از نظر وجود هموگلوبین یکدست هستند و اگر HDW بالاتر از4/3 باشد، یعنی RBC ها از نظر محتوای هموگلوبین مختلف هستند ( Anisochromia ). مثال این حالت در ٍ Sideroblastic Anemia است و یا در فقر آهن و در ترانسفیوژن می‌باشند.
MCHC : یعنی میزان هموگلوبین در حجم مشخصی از RBC ها
میزان نرمال 33-37% gr .
• یکی از شاخص‌های کمبود آهن کاهش MCHC است و ما در هر بیماری که MCHC را پایین دیدیم، باید به فکر آنمی فقر آهن بیافتیم و هر گاه MCHC بالا بود، باید به فکر spherocytosis باشیم.
MPV 2 : حجم متوسط پلاکتی
میزان نرمال: 7.2-11.1 fl
برای تفسیر MPV باید همیشه شمارش پلاکتی را در
نظر بگیریم.
میزان نرمال شمارش پلاکت:
mm 3 / 10 3 ×400- 150× 100

تفسیر MPV
الف) حالت اول: PLT بالا، MPV پایین: در برخی بیماری‌ها مثل بیماری‌های کلاژن واسکولار و برخی نئوپلاسم‌ها مثل کانسر Breast ، بیماری هاچکین 2 و برونکوژنیک کارسینوما 3 و برخی نئوپلاسم‌های مخفی این حالت دیده می‌شود.
ب) حالت دوم: PLT بالا، MPV بالا: این حالت معیاری برای بیماری‌های میلوپرلیفراتیو مثل CML ، میلوفیبروز، PVC ، Essential thrombocytemia می‌تواند باشد.
در این بیماری‌ها پلاکت‌ها به علت نقص در stem cell بزرگ، غول‌آسا و دارای کمبود گرانول ( Hypogranular ) می‌شوند و در لام بصورت توده‌های بزرگ همراه با پاهای کاذب دیده می‌شوند.
حالت سوم: PLT پایین، MPV بالا: (یعنی thrombocytopenia ) مثــــــــلاُ PLT= 70/000 و MPV= 16 fl
مثال شایع این حالت:
از بین رفتن پلاکت‌ها در خون محیطی مثل ITP 4 که مگاکاریوسیت‌ها پلاکت‌های جوان را که size بزرگتری دارند، به خون محیطی می‌‌فرستند.
بیماری برنارد سولوئر 5 (دارای خونریزی و ترومبوسیتوپنی ارثی).
• 1. Gray Plateler syn
may hygglin dix
حالت چهارم: PLT پایین، MPV پایین یا نرمال: که در این حالت مغز استخوان تنبل است و نمی‌تواند پلاکت کافی بسازد مثل آنمی آپلاستیک. کلاً در بیماری که ترومبوسیتوپنی دارد، دو بیماری در تشخیص افتراقی بیشتر مطرح است و MPV به مادر تشخیص کمک می‌کند:
الف) ITP
ب) آنمی آپلاستیک
یعنی اگر MPV بالا بود، به نفع ITP و اگر MPV نرمال یا پایین بود، به نفع آپلاستیک آنمی است.

PDW : Platelet Distribiution Width : (دامنه پراکندگی حجم پلاکت)
PDW : معیاری است که کوچک یا بزرگ بودن پلاکت‌ها را به ما نشان می‌دهد. (مثل RDW ).

*********
Reference:
• Joh Bernard Henry . Clinical Diagnosis of managememt by laboratory methods .

slide_10

75 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • مهرداد
  2019-01-15 19:05

  آیا آنیزوسیتوز تالاسمی می باشد؟

  پاسخ
  • مدیر
   2019-01-16 18:20

   خير آنيزوسيتوز وجود گلبولهاي قرمز با اندازه متفاوت مي باشدومعمولا درپاسخ به درمان كم خوني ويا در مواقع خونريزي ديده مي شود

   پاسخ
 • اینکه گفتین اگه RDW بیشتر ۱۵% به نفع فقر آهن است یعنی چی؟یعنی فرد فقر آهن داره و مینور نیست؟

  پاسخ
  • مدیر
   2019-04-08 20:21

   سلام ” RDW بالاتر از 15 معمولا به نفع آنمي فقر آهن مي باشد ولي توجه داشته باشيد كه معيار خوبي براي افتراق ازتالاسمي مينور نيست روش مناسب براي افتراق ايندو استفاده از فرمول متزر مي باشد:MCV/RBC چنانچه عدد بدست آمده بيشتراز 13باشد آنمي فقرآهن واگر كمتراز12باشد بايد تالاسمي مينور رادرنظرگرفت .

   پاسخ
 • محمد رضا
  2019-06-13 09:54

  با سلام
  میزان هموگلوبین من 11.8است . با توجه به رابطه اشاره شده عدد mcv بهrbc بالاتر از ۱۳ است یعنی فقر آهن. ولی میزان آهن عدد ۲۰۱ را نشان می دهد که نرمال است مشکل کم خونی در چیست؟

  پاسخ
 • کیمیا
  2019-06-14 15:12

  سلام وقت بخیر در آزمایش من mcv=79.1 و mch=26.6 و rbc=4.92 و pdw=11.3 هست و در آزمایش برام rbc morphology = +aniso زده شده دلیلی مثبت بودن فقر آهن هست یا تالاسمی؟؟ممنون میشم جواب بدید

  پاسخ
  • مدیر
   2019-06-17 18:55

   سلام احتمالا آنمي فقر آهن خفيف داريد وآنيزو معمولا نشانه پاسخ به درمان (مصرف آهن خوراكي )است

   پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر ممنون میشم نطرتونو راجع به آزمایشم بگید، و اینکه آیا مشکوک به تالاسمی هستم یا نه؟
  RBC: 4.4
  MCV:80.9
  MCH: 26.1
  MCHC: 32.2
  RDW:14.2
  HGB: 11.6
  HCT:36

  پاسخ
  • مدیر
   2019-08-28 13:17

   تالاسمي نداريد ( احتمال كم خوني فقر آهن خفيف وجود دارد)

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر در آزمایش من mcv=77.3 و mch=24.4 و rbc=5.32 و mchc=31.6 زده شده، آیا من تالاسمی مینور دارم یا فقرآهن؟در ضمن مقدار ferrrtin 14.8 ذکرشده که نرمال هست

  پاسخ
  • مدیر
   2019-08-28 13:14

   احتمال فقر آهن وجوددارد بعد ازيك دوره درمان آهن مجدد آزمايش CBC تكرار شود

   پاسخ
 • مینا
  2019-07-18 10:34

  سلام ببخشید دختر من mcv61و rbc5.10و 20و mchc33و سنشون س سال هست اگر میشه بگین کم خون هست یا تالاسمی مینور ممنون ازتون

  پاسخ
 • مینا
  2019-07-18 12:30

  باسلام و خسته نباشید خدمت شما اقای دکتر
  جواب ازمایش دختر من mcv=61وmch=20وmchc=33هست و fe=129هست ایا ایشون کم خونن یا تالاسمی هستن ممنون ازشما

  پاسخ
  • مدیر
   2019-08-28 13:09

   سلام لطفا RBC را قيد كنيد (مشخصاتي كه داديد به تالاسمي مينور شباهت دارد براي تشخبص دقيق تر RBC راذكر كنيد)

   پاسخ
 • بابایی
  2019-09-03 10:56

  با عرض سلام و خسته نباشید
  نظرتون در باره ازمایش چیست خانمی ۳۹ ساله
  Hb 8.9 hct 28.9 mcv 62.8 mch19.3 mchc 30.8 platelllet 311
  Rdw 17.2 و mpv 10.8
  Schistocyte+1
  میکروسیتوسیس +۱
  هیپو کرومیا+۲
  انیسوسیتوسیس +1
  TEAR DROP +1

  پاسخ
 • محمدی
  2019-09-22 17:39

  سلام وقت بخیر. لطفا نظرتون درباره این آزمایش بگین:
  MCV = 79.6
  RBC= 4.2
  HB= 12.4
  Hct= 33.4
  Wbc= 8
  یکسال

  پاسخ
  • مدیر
   2019-10-01 19:19

   سلام آزمايش نرمال است فقط HCT كمي پايين است اگر نوزاد مشكل ديگري ندارد آزمايش بعد از 6 ماه تكرار شود

   پاسخ
 • فاطمه
  2019-11-01 09:07

  سلام خدمت مدیر بزرگوار و ممنون از پاسخگویی صبورانه و با دقت شما.من بنا به صحبت پزشکان مبتلا به مینور هستم و متاسفانه دارای ضعف جسمی و بیحالی گاها فراموشی موقت رنگ پریدگی و سرگیجه و حالت عصبی و اشتهای کاذب.میخواستم ببینم با توجه به نتیجه ازمایشم واقعا راه حلی وجود داره.و اینکه ایا مصرف اهن با توجه به این شرایط برای من مضر هست یا خیر.
  WBC=5.32 RBC=6.43 HGB=11.9 HCT=42.6
  MCV=66.2 MCH=18.5 MCHC=27.9 RDW=16.7
  MPV=7.2 PCT=0.12 PDW=19.60
  لطفا منو راهنمایی بفرمایید چون از این همه ضعف و بیحالی واقعا خسته شدم.

  پاسخ
  • مدیر
   2019-11-10 19:17

   سلام ” بله شما تالاسمي مينور داريد و مصرف آهن لازم نيست . با توجه به مقدار Hb نبايد علايم بيماري آنطور كه شما مي گوييد اينقدر شديد باشد . لازم است آزمايش TSHجهت بررسي كم كاري تيروئيد نيز انجام شود.

   پاسخ
 • حاجی
  2019-11-05 12:58

  با سلام خانم ۵۶سال, دیابت و مشکلات روده بزرگ دارد
  Rbc =5.36
  Hb= 10.60
  Hct= 35
  Mcv= 65.30
  Mch = 19.80
  Mchc = 30.30
  Rdw-cv = 15
  Rdw-cv = 34.10
  Microcyte = +++
  Hypochrom = +
  Platelet = 263
  Pdw = 15.20
  Mpv = 11.30
  P-lcr = 35.10
  Pct = 0.30

  پاسخ
  • مدیر
   2019-11-10 19:24

   سلام سئوال شما چيست

   پاسخ
   • حاجی
    2019-11-13 11:54

    آیا بیماری کم خونی دارد واگن دارد ناشی از چیست؟

    پاسخ
    • مدیر
     2019-11-16 18:47

     بله بيمار كم خوني دارد . احتمالا بتا تالاسمي مينور كه ارثي است .براي قطعيت در تشخيص بايد الكتروفورز هموگلوبين انجام دهد.

     پاسخ
 • عبدالله
  2019-12-25 00:53

  سلام cbcمن به شرح زیر است لطفا ببینید نوع کمخونی من تالاسمیه یا کمبود اهن..rbc=5.6
  mcv=78 hb=14 mch=24.9 rdw=16.6
  hct=43.9

  پاسخ
 • میثم
  2019-12-31 01:58

  با سلام
  با توجه به جواب آزمایش من میخواستم بدونم آیا تالاسمی مینور هست یا کمبود آهن:
  W.B C: 4.6
  R.B.C: 6.94
  HB: 12.9
  H.C.T: 42.3
  M.C.V: 61
  M.C.H: 18.6
  M.C.H.C: 30.5
  Platelet: 194
  R.D.W: 18
  + Aniso
  + Poikilo
  ++ Hypochrom
  +++ Microcyte
  Ferritin : 57
  Fe: 82
  TIBC: 302
  ممنون

  پاسخ
 • Hasbiallah
  2019-12-31 16:35

  سلام وقتتون بخیر
  میشه لطفاتفسیراین آزمایش روبگین،ممنون میشم
  RBC 4.95
  HGB 12.5
  HCT 37.2
  MCV – 75.2
  MCH – 25.3
  MCHC 33.6
  RDW-CV + 14.5
  RDW-SD 38.8
  PLT 311
  PDW 10.3
  MPV 9.6
  P-LCR 21.3
  PCT 0.30

  پاسخ
  • مدیر
   2020-04-14 20:50

   سلام ” وجود كم خوني احتمالا فقرآهن” يكدوره مصرف قرص آهن پيشنهاد ميشود

   پاسخ
  • مدیر
   2020-04-15 13:09

   سلام احتمالا كم خوني فقر آهن داريد

   پاسخ
 • محسن
  2020-01-04 10:57

  با سلام واحترام
  نظرتون درباره آزمایش اینجانب را بفرمایید.سن 37 سال
  rbc 6.01
  mcv 77.7
  mch 25.1
  mchc 32.3
  rdw 15.3
  platelets 227
  pdw 11.6
  mpv 10.3
  aniso +
  esr 4

  پاسخ
 • میلاد
  2020-01-07 22:21

  سلام.ازمایش خونی بنده
  Mcv=76
  RBC=6
  Hgb=15
  Mch=25.12
  Rdw=12.8
  Mchc=33.04
  HTC=45
  T.s.h=3.4
  میشه تشخیصتون رو بگین

  پاسخ
  • مدیر
   2020-04-14 20:43

   سلام ” آزمايش بررسي عملكرد تيروييد طبيعي است “براي بررسي تالاسمي مينور پيشنهاد ميكنم آزمايش CBCتكرار شود

   پاسخ
 • سلام.جواب آزمایش من بدین صورت است.به نظرتون تالاسمی یا نه.
  Mcv=76
  Mch=25
  Mchc=33
  RBC=6
  Rdw=12.8
  Hg=15
  Ht=45

  پاسخ
 • نسرین
  2020-01-12 12:16

  سلام من خانوم هستم و آزمایش خون دادم فقط pdw در رنج 9تا 17 نیس 18 می باشد . آیا خطرناکه؟

  پاسخ
 • سلام
  ممنون ميشم من رو راهنمايي كنيد كه مشكلم چي هست
  Wbc 5.72
  Rbc 5.90
  Hemoglobin 17.1
  Hematocrit 47.7
  Mcv 80.8
  Mch 29.0
  Mchc 38.8
  Rdw-cv 15.5
  Pelatelets 194.0
  Pdw 13.8
  Mpv 11.1
  Aniso +
  ممنون از لطفطون

  پاسخ
 • با سلام لطفا نظرتون رو راجب این آزمایش بگین ایا دچار تالاسمی هستم یا خیر ؟ بعضیا میگن با این وجود سرطان خون دارم ایا حقیقت داره ؟؟؟
  WBC5.7
  RBC5.43
  HB13.9
  HCT42.9
  MCV79.01
  MCH25.6
  MCHC32.4
  RDW_CV22
  PIT166
  NEUTROPHIL63
  LYMPHOCYTE30
  MONOCYTE4
  EOSINOPHIL3
  و اینکه من دوماه پیش آزمایش دادم میزان RDW ۱۵ بود الان شده ۲۲ اون یعنی چ تغیری کرده ایا ممکنه تو این دوماه دچار بیماری خاصی مثل سرطان شده باشم لطفااا جواب بدین .ممنون

  پاسخ
  • مدیر
   2020-04-14 20:34

   سلام ” نه تالاسمي مينور داريد نه سرطان خون ” آزمايش خون شما تقريبا طبيعي است فقط مختصري كم خوني داريد .مصرف يك دوره قرص آهن پيشنهاد مي شود

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر خانمی ۳۴ ساله هستم و نتیجه آزمایشم به این صورت هست :
  Rbc 5.67
  Hgb 11.1
  Hct 33.2
  Mcv 58.6
  Mch 19.6
  Mchc 33.4
  Rdw 13.5
  Platelets 228
  Pct 0.13
  Mpv 5.9
  Pdw 16.6
  Hypochromia +1
  Anisocytosis mild
  Micricytosis seen
  به نظرتون من تالاسمی مینور هستم؟

  پاسخ
 • سلام
  وقت بخیر
  لطفا نظرتون رو راجع ب این ازمایش بگین
  دختری ۲۳ ساله ک کولیت اولسروز هم داره
  RBC=2.68
  Hb=9.6
  Hct=27.8
  MCV=103.73
  MCH=35.82
  MCHC=34.53
  +Anisocytosis=pos

  پاسخ
  • مدیر
   2020-04-14 20:24

   سلام ” كاهش Hct, Hb ازطرفي وجود آنيزوسيتوزاحتمالا بدليل وجود خونريزي گوارشي است كه در كوليت اولسرو شايع است

   پاسخ
  • مدیر
   2020-04-15 12:57

   سلام ” احتمال خونريري گوارشي بدليل كوليت اولسرو وجود دارد

   پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید خدمت شما میخواستم بدونم فردی با این آزمایش مینورن یا کم خونی دارن .؟؟rbc:5.58 و m.c.v:79.6 وm.c.h.c: 34.2 و rdw :12.3 وm.c.h:۲۷.۲ و h.c.t:44.4 وHGB:15.2 و آیا میتونن با فردی که مینوره ازدواج کنن؟؟

  پاسخ
  • مدیر
   2020-04-14 20:19

   سلام ” باتوجه به مشخصات ذكرشده اين فرد كم خوني ندارد ومينور هم نيست “ازدواج با فرد مينور بلا مانع است

   پاسخ
  • مدیر
   2020-04-15 12:51

   سلام ” آزمايش طبيعي است

   پاسخ
  • مدیر
   2020-04-15 12:55

   سلام ” آزمايش نرمال است.

   پاسخ
 • نژاد
  2020-04-26 15:52

  سلام ببخشید چطور میشه فرق بین میکروسیت و ماکروسیت رو زیر میکروسکوپ فهمید؟

  پاسخ
  • مدیر
   2020-05-02 20:42

   سلام “چنانچه ميكروسكوپيست با تجربه و ورزيده باشد معمولا مي تواند با ديدن لام ميكروسكوپي تفاوت را تشخيص دهد. ولي در هر حال مطمئن ترين روش تشخيص ميكروسيت و ماكروسيت توجه به گزارش MCV درآزمايش CBC مي باشد

   پاسخ
 • خانم ناصرنيا
  2020-04-30 10:44

  سلام.ممنون آقاي دكتر كه صبورانه ودلسوزانه وقت مي گذاريد

  پاسخ
 • خانم قاسم زاده
  2020-04-30 10:47

  سلام.با تشكر از شما دكتر دلسوز كه براي تك تك بيماران هم به صورت حضوري وهم به صورت آنلاين وقت مي گذاريد

  پاسخ
 • منصور
  2020-05-10 18:39

  سلام آزمایش آنایسوز مثبت یعنی چی؟

  پاسخ
  • مدیر
   2020-05-12 19:28

   سلام ” آحتمالا منظورتان آنيزوسيتوز است ” آنيزوسيتوز يعني دو نوع گلبول قرمز ازنظر اندازه وجود دارد كه معمولا در جواب به درمان كم خوني فقرآهن و يا در خونريزي ديده مي شود

   پاسخ
 • نازنین
  2020-05-14 21:47

  RBC=۵
  Hb=13.4
  Hct=41.3
  MCV=82.6
  MCH=28.6
  MCHC=32.4
  1+Anisocytosis=

  دختر ۱۹ ساله با خونریزی نسبتا زیاد عادت ماهانه .سرگیجه و سیاهی دور چشم هم جدیدا اومدهش

  پاسخ
 • مازيار
  2020-05-20 02:22

  سلام و خسته نباشيد
  Wbc 6.51
  Rbc 5.07
  Hemoglobin 14.3
  Hematocrit 42.6
  Mcv 84.0
  Mch 28.2
  Mchc 33.6
  Rdw-cv 15.3
  Platelets 265
  Pdw 13.6
  Mpv 11.1
  Aniso +
  Esr 4
  Crp 1.7
  Anti nuclear antibodies Hep2-igG 1.640
  Fine speckled pattern

  پاسخ
 • سودابه،میرزایی
  2020-06-02 14:44

  سلام،ازبابت این همه لطف و محبت که درحق ما مکنیدبی نهایت متشکرم.سوال بنده این هست.کهRDW-CV17.4%هست که بیشتر از نرمال هست،ازطرفیMCV89.1flهست و سایر موارد.RBC4.3810^6/ulهمچنینHGB12.6g/dlونیزHCT39.0%میباشدوMCH28.7pgهست وMCHC32.3g/dlمیباشد.خواهشمندم راهنمایی کنید.باسپاس،میرزایی،ارومیه

  پاسخ
 • مریم
  2020-06-15 01:42

  سلام وخسته نباشید ببخشید خانمی هستم 39 سالهلطفابهم بگید کم خونم یاتالاسمیwbc6.4
  Rbc5.33,hGb12.2hct39.4,mcv73.9mch22.9,mchc31.0Rdw15,Plt194,pdw9.6,mpv8.2,p_lcr14.5

  پاسخ
  • مدیر
   2020-06-16 18:45

   سلام تالاسمي مينور نيست . ‍CBC در كدام آزمايشگاه انجام شده ؟

   پاسخ
  • saeid rezvani
   2021-02-28 20:39

   بتا تالاسمي مينور نيست . احتمالا كم خوني فقرآهن است

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست