پروتکل انجام تستهاي غربالگري با استفاده از نرم افزار Benetech PRA<a
کلیه بیمارانی که در سه ماهه اول به آزمایشگاه مراجعه مینمایند میبایست با پنل Contingentپذیرش شوند. در پنل
Contingentبیماران با دو Cut-offبه سه گروه تقسیم می شوند.
.1بیمارانی که ریسک سندرم داون از Cut-offپایینی ) (1:1500کمتر هستند.

این بیماران جزو گروه نرمال میباشند و با نظر پزشک در سه ماهه دوم تست AFPجهت تعیین ریسک نقص
لولههاي عصبی انجام میدهند.
.2بیمارانی که ریسک سندرم داون بین Cut-offپایینی ) (1:1500و Cut-offبالایی ) (1:100قرار گرفته که
تحت عنوان Intermediate riskگزارش میشوند و مراجعه جهت تست سه ماهه دوم براي این گروه الزامی
است و به صورت اتوماتیک توسط نرمافزار توصیه میشود.
.3بیمارانی که ریسک سندرم داون از Cut-offبالایی ) (1:100بیشتر شده است، جهت تستهاي تشخیصی
CVSو Amniocentesisارجاع داده میشوند.
نکات مهم جهت تفسیر جوابها در این سه ماهه:
در صورتی که در سونوگرافی بیماران مقدار NTذکر نشده بود پنل Contingent without NT
میبایست انتخاب گردد، براي این گروه تست سه ماهه دوم توصیه میگردد.
هفته مناسب جهت انجام این تست، بین هفتههاي 11تا 13میباشد.
مقادیر پایین MOMدر مارکر ) PAPP-Aکمتر از (0,5و مقادیر بالاي MOMدر ) NTبالاتر از (2
احتمال رخداد سندرم داون را به میزان بسیاري تقویت مینماید. در این موارد، غربالگري سه ماهه دوم
توصیه میگردد.
به بیماران بالاي 35سال، بیمارانی با بارداري دو قلو و بیماران با سونوگرافی بدون NTتست سه ماهه
دوم توصیه میگردد.
ریسکی تحت عنوان Only Biochemistry Riskدر گزارش بیمار اعلام میگردد که ریسک سندرم
داون بدون در نظر گرفتن مارکرهاي سونوگرافی و تنها بر اساس مارکرهاي اندازهگیري شده در آزمایشگاه
گزارش میشود و از منفیهاي کاذب به دلیل مارکرها سونوگرافی نرمال جلوگیري مینماید.
مقادیر CRLبراي تعیین هفته بارداري تا انتهاي هفته 12معتبر است و براي هفته 13تا 14توصیه می-
شود از هفته پیشنهادي در سونوگرافی بیمار جهت تعیین هفته بارداري استفاده گرددسه ماهه دوم:
بیماران جهت انجام تست سه ماهه دوم به همان مرکزي که تست سه ماهه اول را انجام دادهاند مراجعه نمایند به این
ترتیب مرکز براي تست سه ماهه دوم آنها از پنل Contingentانتخابشده در سه ماهه اول استفاده مینماید. با وارد
نمودن مارکرهاي سه ماهه دوم، نرم افزار یک گزارش جامع بر اساس اطلاعات سه ماهه اول و دوم اعلام میکند که نرخ
شناسایی را به طور قابل توجهی افزایش میدهد )تا (%94و میزان مثبتهاي کاذب را به میزان قابل توجهی کاهش و از
رخداد منفی کاذب جلوگیري مینماید.
نکات مهم جهت تفسیر جوابها درسه ماهه دوم:
هفته 15تا 18به عنوان هفته مناسب جهت انجام این تست توصیه میشود.
مقادیر BPDدر اوایل این سه ماهه آیتم مناسبی براي تعیین هفته بارداري نمیباشد به همین دلیل از
هفتههاي پیشنهادي توسط سونوگراف جهت تعیین هفته بارداري استفاده میکنیم. با توجه به مطالعات
اخیر HCپارامتر مناسبتري جهت تعیین هفته بارداري نسبت به BPDاست و میتوان از این مارکر نیز
براي تعیین هفته بارداري در سه ماهه دوم استفاده نمود.
در صورت مشاهده MOMهاي غیر نرمال، پایینتر از 0,5براي AFP & UE3و بالاتر از 2براي
hCG & Inhibin-Aدر صورت امکان، نمونهگیري مجدد یک هفته بعد از نمونهگیري اول انجام شود و
در غیر اینصورت سونوگرافی سه بعدي بین هفته 17تا 20توصیه میگردد.
ریسک Only Biochemistry Riskدر تست جامع نیز باید مورد توجه قرار گیرد و در صورت مشاهده
تفاوت فاحش با ریسک کلی )بر اساس مارکرهاي بیوشیمی و سونوگرافی( حتما به پزشک اعلام گردد.
در صورت مشاهده نقص لوله عصبی به دلیل رخداد MOMبالاي ) AFPبالاتر از (2,3نمونه AFPبا
خونگیري مجدد تکرار و در صورت تایید گزارش اول، به پزشک ارجاع گردد.
با مشاهده ریسکهاي خطرناك )بیشتر از (1000در سه ماهه دوم در صورت امکان، نمونهگیري مجدد یک
هفته بعد از نمونهگیري اول توصیه میشود و در غیر اینصورت سونوگرافی سه بعدي بین هفته 17تا 20
پیشنهاد میگردد.
در صورت نرمال بودن کلیهي مارکرهاي سه ماهه اول و غیر نرمال بودن مارکرهاي سه ماهه دوم، انجام
تست کواد به تنهایی نیز توصیه میشود. معمولا در مواردي که اطمینان کافی به مارکرهاي سه ماهه اول
وجود ندارد، کواد توصیه میشود و در غیر اینصورت Contingentپنل قابل اعتماد تري خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست