آزمايشات زير درهمان شيفت كاري انجام مي شود:

1-آزمايشات قلبي : CPK , CK-MB , D-Dimer

2-آزمايشات كليوي : BUN , Cr

3-آزمايشات كبدي : SGOT , SGPT , ALP , Bilirubin

4-آزمايش كامل ادرار

5-آزمايش مدفوع

6- آزمايش بارداري

فهرست